Notă detaliată pentru protecția datelor cu caracter personal

Protecția datelor cu caracter personal este o prioritate pentru noi! Vă rugăm să citiți cu atenție această informare importantă pentru dumneavoastră. În conținutul acesteia vă prezentăm cum și ce fel de date cu caracter personal colectăm, de ce le colectăm și cui le transmitem.

  1. Cine este operatorul de date? ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE Societate de administrare a fondurilor de pensii private S.A.

(denumită în continutul prezentei note ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE) este o societate autorizată de administrare a fondurilor de pensii private și face parte din Grupul Allianz. Conform legislației privind protecția datelor ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE este operator de date cu caracter personal. Prin operator de date cu caracter personal se înțelege orice persoană fizică sau juridică care controlează și este responsabilă să păstreze și să utilizeze datele cu caracter personal indiferent de forma acestora (cum ar fi pe hârtie sau în fișiere electronice).

  1. Ce date cu caracter personal colectăm? ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE colectează și procesează, după caz, diferite tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastră: numele și prenumele; adresa de domiciliu și/sau de corespondență; data și locul nașterii; vârsta; sexul; codul numeric personal (CNP-ul); semnătura; situația financiară (inclusiv istoric contribuții, sursa venituri); numărul de telefon; adresa de e-mail; datele despre angajator; datele privind contul bancar; cetățenia; datele privind actul de identitate/pasaportul; datele privind actele de stare civilă; date contractuale; identificatori online (precum adresa IP, tipul de browser utilizat, paginile site-ului nostru pe care le vizitați, data si durata vizitei).

De asemenea, colectăm și procesăm "date sensibile" despre dumneavoastră, cum ar fi, de exemplu, istoricul reclamațiilor dumneavoastră, date biometrice (înregistrarea vocii în cadrul apelurilor telefonice), informații care provin din certificate de încadrare în grad de handicap, decizii administrative privind acordarea pensiei de invaliditate, decizii medicale privind capacitatea de muncă, după caz.

  1. Cum obținem și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal? Vom colecta și vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor enumerate mai jos și/sau pentru a ne conforma obligațiilor legale și/sau contractuale (situație în care nu este necesar consimțământul dumneavoastră, întrucât legislația privind protecția datelor nu ne obligă să obținem acordul expres) sau în baza consimțământului (dar numai în situația în care este necesar consimțământul dumneavoastră) astfel:

Este necesar

Scop

consimțământul

dumneavoastră?

§ administrarea pensiei private (ca de exemplu: încasare și alocare contribuții, notificări legale, transfer pensie

nu

privată, plată active)

§ soluționarea petițiilor (cereri/sesizări/reclamații) pe care ni le transmiteți

nu

§ îndeplinirea obligațiilor de prevenire a spălării banilor și combatere a finanțării actelor de terorism, precum și

nu

supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale (ca de exemplu: proceduri/notificări legale)

§ securitatea  persoanelor,  spațiilor  și/sau  bunurilor  private  (ca  de  exemplu:  monitorizare  video  a  spațiului

nu

societății)

§ procedura de recuperare a datoriilor

nu

§ prevenirea și detectarea fraudelor

nu

§ respectarea obligațiilor legale (ca de exemplu obligații fiscale, contabile, de administrare, de arhivare etc.)

nu

§ informări transmise de către ALLIANZ-ȚIRIAC PENSII PRIVATE sau companii din Grupul Allianz sau terțe părți

alese de noi, despre produse și servicii de care considerăm ca ați fi interesați. Puteți să vă retrageți oricând

da

consimțământul  acordat  anterior  contactându-ne  după  cum  este  specificat  în  secțiunea  9.  Retragerea

consimțământului nu va afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii

De asemenea, vom procesa datele cu caracter personal pe care le primim despre dumneavoastră din alte părți: surse publice (de

exemplu: din presă), autorități publice (precum: Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF, Agenția Națională de Administrare Fiscală

În cazul situațiilor menționate mai sus în care am indicat că nu este necesar consimțământul dumneavoastră vă vom procesa datele cu caracter personal pentru a ne conforma obligațiilor legale și/sau contractuale (descrise mai sus) și/sau pe baza intereselor noastre legitime

(precum apărarea drepturilor societatii; imbunatatirea serviciilor noastre; transmiterea de informări privind modificările produselor sau serviciilor pe care le utilizați; soluționarea petițiilor; realizarea de statistici/studii/situații/rapoarte; marketing direct privind produsele sau serviciile noastre; utilizarea unei platforme informatice pentru supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale; administrarea, crearea, dezvoltarea si testarea de aplicații informatice utilizate de către clienți/societate in activitatea de administrare a pensiei private, inclusiv servicii specializate asociate acestor aplicații).

Putem colecta și folosi (după caz) datele dumneavoastră cu caracter personal, in luarea unei decizii bazate pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, in scopul prezentării produselor (inclusiv marketing direct) si dezvoltării serviciilor noastre, de care consideram ca ați fi interesat. Profilurile se pot realiza prin activitati de selectare, utilizând unul sau mai multe criterii (de regula, date contractuale), precum: apartenenta la un pilon/fond, vârsta, venituri, frecventa plaților, modalitate de contact, zona geografica, modalitate de realizare a plații contribuțiilor, identificatori online, cu mențiunea ca nu este utilizat concomitent întregul set de date. In funcție de rezultatul acestora, puteți primi sau nu comunicări, inclusiv comerciale, care nu vor afecta însa posibilitatea dumneavoastră de a încheia contracte de pensii private, conform dispozițiilor legale in vigoare. Va rugam sa retineti ca aveți dreptul de a solicita intervenție umana, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta aceste decizii automate. Pentru exercitarea acestor drepturi puteți sa ne contactați, conform celor menționate în secțiunile 6 si 9.

Vom avea nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal dacă doriți să achiziționați produsele și serviciile noastre. Dacă nu doriți să ne furnizați aceste date este posibil să nu vă putem furniza produsele și serviciile pe care le solicitați sau de care care ați putea fi interesați. Temeiurile juridice principale care stau la baza prelucrării datelor cu caracter personal sunt Legea nr. 411/2004 și /sau

Legea nr. 204/2006.

  1. Cine va avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal? Ne vom asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate în legătură cu scopurile menționate mai sus.

În scopurile de mai sus, putem dezvălui o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal către următoarele terțe părți care acționează ca operatori de date cu caracter personal: autorități publice (precum: Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF, Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF, Casa Națională de Pensii Publice - CNPP, Case de pensii sectoriale, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date – DEPABD, instanțe de judecată, organe de poliție), alți administratori/intermediari/brokeri de pensii private, angajatori, auditori financiari, bănci depozitare, alte bănci, executori judecătorești, notari publici, avocați, experți, reprezentanți legali, companii din Grupul Allianz, companii furnizoare de diferite servicii (servicii de curierat, managementul documentelor,

întreținere, dezvoltare și suport IT etc.).

În scopurile de mai sus, putem transmite, de asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor părți care acționează conform instrucțiunilor noastre în calitate de împuterniciți: agenți de marketing, companii din grupul Allianz, consultanți tehnici, experți, avocați, executori judecătorești, companii furnizoare de diferite servicii (servicii de curierat, managementul documentelor, întreținere, dezvoltare și suport IT etc.); și

Nu în ultimul rând, este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

  1. Unde vor fi procesate datele dumneavoastră cu caracter personal? Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate atât în interiorul, cât și în exteriorul Spațiului Economic European (SEE) de către părțile menționate în secțiunea 4, întotdeauna sub rezerva restricțiilor contractuale privind confidențialitatea și securitatea, în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile privind protecția datelor. Vom lua măsuri pentru a ne asigura că transferul, după caz, al datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE primește un nivel adecvat de protecție, așa cum o face în SEE (de exemplu: • clauze contractuale standard - pentru transferurile de date cu caracter personal către alte companii - sau • reguli corporatiste obligatorii, respectiv Standardul Allianz privind protecția datelor, - pentru transferurile de date cu caracter personal către companii din cadrul Grupului Allianz aflate in afara SEE. Lista companiilor din Grupul Allianz pentru care sunt obligatorii aceste reguli poate fi accesata AICI). Puteți afla pe ce fel de garanții se bazează aceste transferuri contactându-ne prin modalitățile menționate în secțiunea 9. Nu vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal părților care nu sunt autorizate să le proceseze.
  1. Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal? În măsura în care este permis de legislația aplicabilă, aveți dreptul de:

(dreptul de acces);

(dreptul la opoziție);

  1. Cum puteți obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal? În măsura în care este permis de legislația aplicabilă, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal sau să ne comunicați să nu le mai prelucrăm (inclusiv în scopuri de marketing direct). Odată transmisă o astfel de solicitare, nu vom mai procesa datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția situațiilor în care acest lucru este permis sau impus de legile și reglementările aplicabile.

Puteți exercita acest drept în același mod ca pentru celelalte drepturi descrise în secțiunea 6.

  1. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal? Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal timp de maximum 50 ani de la data începerii relației contractuale sau conform celor exemplificate mai jos (cu excepția cazului în care este necesară sau permisă de lege o perioadă mai lungă de păstrare):

Nu vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult decât este necesar și le vom prelucra numai în scopurile pentru care au fost obținute.

  1. Cum ne puteți contacta? Dacă aveți orice întrebări despre modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați sau să transmiteți o solicitare în atenția Responsabilului cu protecția datelor astfel:
  1. Cum se actualizează Nota detaliata pentru protecția datelor cu caracter personal? Vă informăm că revizuim în mod periodic aceasta Notă. Ne vom asigura mereu că, pe pagina noastră de internet aztpensii.ro, în secțiunea Protecția datelor, este disponibilă ultima versiune și vă vom anunța, prin intermediul ziarelor si/sau al internetului, când apare o schimbare importantă care v-ar putea afecta. Data intrarii in vigoare: 01.07.2019.